Smokey Shrimp & Tomato Bisque

Smokey Shrimp & Tomato Bisque

  • Recipe serves: 6
  • Prep Time 10 min
  • Cook Time 14 min

Ingredients

Directions